la Carmina

A la Carmina es compacta tota la informació i experiència recollides a la Carme i la Carmeta. De les tres la més transversal gràcies a la seva doble longitud de façana, que duplica la superfície de contacte amb l’exterior. Dues caixes exemptes organitzen l’espai, absorbeixen les peces humides i generen les habitacions i la sala d’estar en l’espai en negatiu que acoten. L’esquelet pre-existent s’exhibeix i es treballen les textures que hi apareixen, amb voluntat de potenciar el rol inqüestionable del contenidor, com passava en les seves predecessores.